Биз жөнүндө

Ачык билим берүү үчүн коалиция (АББК) – бул Кыргызстандын бардык аймагында жашаган, жерине, экономикалык жана социалдык абалына, ден соолук мүмкүнчүлүгүнүн чектелгендигине, эне тилине жана башка чектөөчү факторлорго карабастан, ачык билим берүү ресурстарын өнүктүрүү аркылуу балдардын жана жаштардын сапаттуу билимди эркин жана ачык алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууну алдына максат кылып койгондордун баарынын өнөктөшүүсү.

Мында ЮНЕСКО 2002-жылы июлда илимий пайдаланууга киргизген “ачык билим берүү ре-сурстары” (АББР, Open Educational Resources, OER) термини катары биз ачык жеткиликтүү жайгаштырылган же үчүнчү жактардын акысыз пайдалануусуна, таркатуусуна жана өзгөртүүсүнө (модификациялоосуна) уруксат берген лицензия менен чыгарылган окуу жана илимий ресурстарды түшүнөбүз.

Кыргызстанда ачык билим берүү ресурстарын өнүктүрүү саясаты төмөнкү принциптерге таянат:
1. Ачык-айкындык принциби. Ар бирине ачык билим берүү ресурстарын пайдаланганга, алганга, которгонго, жакшыртканга жана алмашканга мүмкүнчүлүк берет. Ресурстар пайдаланууну, редакциялоону жана бардык техникалык платформа-ларда колдонууну жеңилдеткен форматтарда жарыяланышы керек. Мүмкүнчүлүккө жараша алар ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн, Интернети жоктор үчүн да жеткиликтүү болушу керек.
2. Катышуу принциби. Катышуу мугалим менен окуучунун ачык билим берүү ресур-старын түзүүдө, ыңгайлаштырууда (адаптациялоодо) жана өркүндөтүүдө; кызматта-шууга негизделген билим берүү программаларын жайылтууда, билимдерди түзүүдө, ошондой эле бул процесске жолдошторун жана кесиптештерин тартуудагы активдүү кызматташуусун билдирет. Ачык билим берүү ресурстарын түзүүнү жана колдонууну билим берүүнүн ажырагыс бөлүгү катары кароо жана тиешелүү деңгээлде колдоо ке-рек.
3. Жеткиликтүүлүк принциби. Салык төлөөчүлөрдүн акчасына түзүлгөн билим берүү ресурстары ачык жана коомчулуктун энчи болушу зарыл. Окуу материалдарынын ре-позиторийлери ачык билим берүү ресурстарын өз коллекцияларына активдүү тартып, кеңири белгилүү кылышы керек.

logo-koo

Ачык билим берүү үчүн коалиция

Контакты

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

+1 650-253-0000
prothemes.net@gmail.com

Daily: 9:00 am - 6:00 pm
Sunday: Closed

Copyright 2016 © All Rights Reserved